Tiểu học Số 2 Trương Quang Trọng mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Tiểu học Số 2 Trương Quang Trọng  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0255 3841692. 

Email        : c1so2truongquangtrong.thanhpho@quangngai.edu.vn

Bài viết liên quan